Foreningens vedtægter

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Skyggebørn. Foreningen er oprettet i 2017.

§ 2

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 3

Foreningen er landsdækkende. Foreningen har CVR-nr.: 38174886

§ 4

Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver der kan støtte foreningens formål og som der måtte ønske det.

Stk. 2. Medlemmer med stemmeret på generalforsamling, skal have været medlem i mindst 30 dage

§ 5

Foreningens formål er

Stk. 1. At formidle personlig kontakt og støtte til børn og deres familier ved livstruende sygdom og død.

Stk. 2. At styrke indsats og viden i forhold til børn & unge som pårørende.

Stk. 3. At sikre børn & unge en god og ansvarlig voksenhjælp.

Stk. 4. At formidle viden og erfaring om børn & unges sorg.

Stk. 5. At drive gruppetilbud til børn & unge i sorg, såvel regionalt som på landsplan.

Stk. 6. At initiere og tage aktiv del i nødvendig sorgforskning på området børn & unge

 § 6

Organisation

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 personer, valgt blandt foreningens medlemmer.

Skt. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, heraf den ene formanden.

Stk. 5. Samtlige tillidshverv i foreningen er ulønnede.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Hvert år vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere af bestyrelsens medlemmer træder ud af bestyrelsen.

Stk. 8. Samtlige frivillige i foreningen skal give samtykke til udstedelse af børneattest.

§ 7

Generalforsamling

Stk. 1. Hvert år i marts afholdes generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden tilstilles skriftligt medlemmerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Stk. 3. Dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
  b. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  c. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab
  d. Fastsættelse af kontingent.
  e. Valg af mindst 3 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer.
  f. Valg af 2 suppleanter. (??evt) se §6, stk. 7
  g. Valg af revisor.
  h. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet under eventuelt, tilstilles skriftligt bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6. Medlemmer har møde- tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, der kan kun afgives én stemme pr. medlemsskab.

Stk. 7. Alle valg og beslutninger samt referat af generalforsamlingen tilstilles foreningens medlemmer, og lægges på foreningens hjemmeside.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det med en begrundet dagsorden. Indkaldelse sker i henhold til §8 stk. 2.

§ 8

Bestyrelsen

Stk. 1. Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem ved udsendelse af dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden skal mindst indeholde:

 1.  Bestyrelsesmedlemmernes beretning.
  b.    Arrangementer/aktiviteter.
  c.    Evt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.

Skt. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere i foreningen til at varetage foreningens formål jvfr. §5 stk 1. – 6.

Stk. 7. Den afgående bestyrelse fastsætter på sidste møde før generalforsamlingen sted og dato for næste bestyrelsesmøde – dog senest 2 måneder efter generalforsamlingen – og fortsætter sin virksomhed til dette har fundet sted.

Stk. 8. Der føres referat og protokol.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan bestemme, at bestyrelsens møder skal være åbne eller lukkede. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der på bestyrelsens vegne kan varetage særlige opgaver. Arbejdsgrupper skal referere til et medlem af bestyrelsen.

§ 9

Økonomi

Stk. 1. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er fra 01.10. til 30.09.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af bestyrelsen i samarbejde med regnskabsfører og en af staten godkendt revisor.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer foreningens medlemskartotek.

§ 10

Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvis 50 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Kan dette krav ikke gennemføres, kan forslaget vedtages ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i overensstemmelse med §8, stk. 8

Stk. 2. Vedtages det at opløse foreningen, tilfalder foreningens midler Børnecancerfonden.

Vedtaget Skyggebørn 10.11.2016

Redigeret Skyggebørn 18.03.19

Redigeret Skyggebørn 16.03.2020

CVR 38174886

Spar Nord Bank: 9280 – 1940302346